ملت سیزدهم پامیشن میرن سیزدهشون رو در کنن ما از یازدهم باید بریم در کنیم ... این عزم راسخشون منو کشته!فک و فامیله داریم؟!