در نزن، رفته ام از خویش کسی منزل نیست! http://www.daneshjoyezaban.mihanblog.com