از من گذشت و من هم ازو بگذرم ولی  با چون منی غیر محبت روا نبود