سخت است که عمری بنشینی به گدایی یک روز بگویند که درین خانه کسی نیست