زندگی قصه تلخی ست که از آغازش بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم