اوکی...  شما خوبید! من یه پسر بی بند و بار و فقط هدفم از ارتباط با دخترا *******ه!  شما خوبید... عشق پاک فقط شما... ٨ ماه رابطتون نوش جونتون!  به پای هم پیر بشید!  دست از سرم بردارید  ...  مرسی أه!