نگارا ... نگارا ... [ این همه قهر و غضب چیست؟ ] [۲]دلت بر ... [ ما نمی سوزد، سبب چیست؟ ] [۲]بیا بیا آرام جانمبیا سرو روانمبیا شیرین زبانمرطب چیست؟ ... شیرین زبانم؛ رطب چیست؟به روی تو، آینه مفتونز جعد تو، غالیه پر خوناگر تو را [ عاشق شود، عجب نیست! ] [۳ّ]#همایون_شجریان #مهران_مدیری