میون بغض و لبخندممیون خواب و بیداریتو هم با من به این رویایه حس مشترک داریهنوزم باورش سختهکه تو اینجایی بی وقفهحالا دنیای من با توهمین جا زیر این سقفهبا تصویر همین دیدارجهان یک لحظه ماتش بردتا که چشماتو وا کردیغمای توی قلبم مردتو رو دیدم خدا خندیدمن از عشق تو حظ کردمبا تو من کل دنیا روتو یک لحظه عوض کردم«شاهرخ»پ.ن.: باید فن بیانم رو درست کنم! دیگه حوصله هیچی رو ندارم. خدایا میخوام برگردم. برگردم به عقب ... :(