این حرکت زشت امروز یادم بمونه :|چقد از این زنا و دخترای سلیطه بدم میاد ! برابری حقوق و زن مرد به کنار اما دیگه هر کسی هم حد و حدودی داره