حتی خدا هم نمی تونه همه بنده هاش رو از خودش راضی نگه داره؛  فرقی نمیکنه که فقیر باشن یا غنی! دیگه از من که یه بنده کوچیک و معلوم الحالشم چه انتظاری میشه داشت؟  ناراحت شد؟  - به درکدلش شکست؟ - به درکقهر کرد؟ - به درکوقتی که ارزشی برام قائل نیستن دلیلی نداره من براشون نوشابه باز کنم و حلوا حلواشون کنم!