«می دانستم رنج و اندوه می تواند شمار را به رفتارهایی وادارد که حتی نمی توانید کمترین درکی از آنها داشته باشید.»"من پس از تو"، جوجو مویز، مریم مفتاحی، نشر آموت