تف توی حرفایی که توی گلوت گیر کرده و نمی تونی بریزی شون بیرون. تف تف تف ...