امشب بیا که تشنه ی یک هم نشینی امدیگر امید نیست که فردا ببینی امفردا، مرا -تمام مرا- باد می بردای کاش، جای باد، تو امشب بچینی ام***دو دلم اول خط نام خدا بنویسمیا که رندی کنم و اسم تو را بنویسمصاحب قبله و قبله دو عزیزند ولیخوش تر آن است من از قبله نما بنویسمبعد یک عمر ببین دست و دلم می لرزدکه من و تو به هم آمیزم و ما بنویسممن و تو چون تن و جانند مخواه و مگذاراین دو را باز همین طور جدا بنویسم«خلیل ذکاوت»* چند بیت هم به صلاح دید خودم حذف شد :) بالاخره چند تا بیت باید قربانی (sacrifice) بشن تا دو تا جوون به هم برسن :-D