لعنت به دروغ. لعنت به سادگی. لعنت به نفهمی و جهل. و لعنت به پارتی و پارتی بازی.