فروردین دارد تمام می شوداولین باران بهار را که نبوده ایخودت رابه اولین شکوفه ی اردیبهشت برسانمی دانی که:اردیبهشت بی تو ... بهشت نمی شود؛