خدایا شکرت بابت امشب ...  بابت همه اتفاقای کوچیکی که افتاد و باعث شد بهتر بشم. این که متوجه بشم هنوزم فراموش نشدم. خدایا شکرت ...  مرسی از این همه غر زدم و اینجوری خوشحالم کردی