من کلا از امتحان خاطره ی خوشی به یاد ندارم! یعنی آخرین باری که من معدل ماکس کلاس شدم هنوز علی دایی داشت فوتبال بازی میکرد!توی دانشگاه هم تمام امتحاناتی که برگه ها از چپ به راست سالن توزیع شده من نصف سوال هارو بلد نبودم!اما استادا هم واقعا بی رحمانه امتحان میگیرن...از همین تریبون یه سلامم بکنیم خدمت اساتیدی که فکر میکنن جای امتحان باید انتقام بگیرن از دانشجو:"سلام مختار ثقفی"من کلا با واژه ی "امتحان" مشکل دارم!یه بار رفتم "امتحان" رانندگی، یه اتفاقاتی رخ داد که افسر گفت:پیاده شو،فقط برو تا میتونی دور شو ازم!یه سری هم ۲۰۰ تومن نقد تو خیابون پیدا کردم ولی برنداشتم بعد اومدم خونه مامانم گفت:"امتحان" الهی بوده! خوب کاری کردی...نمیدونم واقعا کی قراره امتحان رو به معنی خوب ببینم!خلاصه خدایا خودت از این ورطه نجاتم بده :'(