سلامامروز بالاخره خبری رو که نباید می شنیدم شنیدم ... کل دنیا روی سرم خراب شد ... نمی دونم چی بگم! باز هم آزمایش الهی؟ یا ... صبر بکنم یا ...؟! با خانوادم موضوع رو بگم یا همچنان سکوت کنم ...امتحانات شنبه آینده شروع میشه و همچنان گرفتار مشکلات پیش اومده هستم. هیچی نخوندم و اگه دیر بجنبم ۱۰ ,واحد از ۱۸ واحد رو احتمال داره بیفتم. استادا نمره که نمیدن هیچ ... تازه فقطم نمره کم میکنن! شدیدا محتاج کمکم. فکر کنم فقط خود خدا می تونه نجاتم بده و به دادم برسه ... اما کاش میتونستم برای یه لحظه صاف و ساده باهاش ارتباط برقرار کنم .. بی غل و غش !!!