اینم از فال حافظ شب یلدای ما که دقیقا گویای حال ما بود. حافظ اینقدر فهیم ندیده بودیم! یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان / دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنیداینش سزا نبود دل حق گزار من / گر غمگسار خود سخن ناسزا شنیدمحرم اگر شدم ز سر کوی او چه شد / از گلشن زمانه که بوی وفا شنیدساقی بیا که عشق ندا می کند بلند / کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنیدما باده زیر خرقه نه امروز می خوریم / صد بار پیر میکده این ماجرا شنیدپ.ن. خیلی مهم: لطفا قضیه رو عشقی و پیچیده نکنید. بعدا توضیح خواهم داد!